Pravidla soutěže
„Vyhraj iPhone 12 se Studiem Relax“

Zadavatel a pořadatel soutěže

Zadavatelem soutěže je společnost MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 63795 (dále jen „zadavatel“).

Pořadatelem soutěže je společnost Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále jen „pořadatel“).

Doba trvání a místo soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky a je realizována na YouTube kanálu Studio Relax (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 5. 2. 2021 do 10. 2. 2021 (dále jen „doba trvání soutěže“). V době trvání soutěže je možné se do soutěže zapojit. Losování výherce proběhne do dne 12. 2. 2021.

Podmínky účasti

Soutěž je určena fyzickým osobám – spotřebitelům, starším 15 let s doručovací adresou na území České republiky či Slovenské republiky, kteří jsou zároveň plně svéprávní. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovněprávním vztahu k pořadateli, a osoby, které jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že některá z vyloučených osob bude v soutěži vylosována, nemá nárok na výhru a výhra propadne ve prospěch zadavatele soutěže. Zadavatel může rozhodnout o opětovném zařazení výhry do soutěže.

Pravidla soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je splnění následujících kroků ze strany účastníka:

Odběr nového YouTube kanálu Studio Relax https://www.youtube.com/channel/UCZboG_h_WLbJQoi7QaFwLYw (dále také jen „YouTube kanál Studia Relax“) – tedy přihlášení se k odběru (subscribe) tohoto kanálu v průběhu soutěže a jeho odběr nejméně do 10. 2. 2021 do 23:59:59; a současně

vytvoření přání k nultým narozeninám Studia Relax tak, že přání bude vloženo do komentáře k soutěžnímu videu, tedy k videu vloženému na YouTube kanál Studia Relax dne 5. 2. 2021, a které bude obsahovat výzvu k vkládání komentářů. Každý účastník (osoba vystupující pod jedním přihlašovacím jménem - nickem) může vložit jen jeden soutěžní komentář. V případě, že vloží komentářů více (více komentářú vložených pod jedním nickem) bude do losování zařazen jen jeden z jeho komentářů dle volby pořadatele.

Účastníci se mohou do soutěže zapojit kdykoliv v období doby trvání soutěže, tedy v období od 5. 2. 2021 do 10. 2. 2021 (23:59). Účastník je zařazen do soutěže okamžikem splnění obou podmínek účasti v soutěži. Pokud účastník nebude dne 10. 2. 2021 v čase 23:59:59 odběratelem YouTube kanálu Studia Relax, jeho účast v soutěži zaniká.

Výhra

Do soutěže je vložena tato výhra.

1 x Telefon iPhone 12 128GB v zelené barvě (přibližná maloobchodní cena výhry v době konání soutěže je 26 490 Kč vč. DPH).

Daň z příjmů fyzických osob z výhry zaplatí za poplatníka pořadatel.

Určení výherců

Výherce bude vylosován z autorů soutěžních komentářů pod soutěžním videem tak, že do losování bude zařazen každý komentář samostatně. Autor vylosovaného komentáře, pokud bude ke dni 10. 2. 2021 v čase 23:59:59 současně odběratelem YouTube kanálu Studia Relax, se stane výhercem. V případě, že autor vylosovaného komentáře nebude k rozhodnému času odběratelem YouTube kanálu Studia Relax nebo vylosovaný komentář nebude mít povahu narozeninového přání k nultým narozeninám YouTube kanálu Studia Relax (dle posouzení pořadatele), bude vylosován další komentář až do doby určení výherce.

Oznámení a předání výher

Oznámení výhry: Výherce bude o výhře informován v odpovědi na jeho komentář (odpověď vložená po kliknutí na tlačítko „odpovědět“), kde bude současně vyzván ke sdělení své emailové adresy za účelem dalšího kontaktu. Adresu uvede v odpovědi na komentář, a to do jednoho týdne po oznámení výhry. Následně bude v rámci emailové komunikace požádán o údaje potřebné k odeslání výhry a údaje potřebné ke splnění daňové povinnosti. Tyto údaje musí doručit do jednoho týdne od e-mailového kontaktu pořadatelem. V případě, že výherce pořadateli ve stanoveném termínu požadovaným způsobem nesdělí svou emailovou adresu či pokud následně neposkytne v pořadatelem stanovené lhůtě potřebné údaje, nárok výherce na výhru zaniká. Pořadatel v takovém případě vylosuje způsobem stanoveným v čl. 6 těchto pravidel nového výherce. Rovněž ve vztahu k tomuto výherci se uplatní podmínky pro oznámení výherce a požadavek na poskytnutí potřebných informací, jak jsou uvedeny výše v tomto odstavci. V případě, že výherce ve stanoveném termínu informace neposkytne, bude se postup s výběrem výherce ještě jednou opakovat. Pokud ani v tomto nebudou splněny podmínky pro odeslání výhry, výhra nebude udělena.

Výherce (identifikovaný nickem) bude pořadatelem oznámen rovněž v komentářích pod soutěžním videem na YouTube kanálu a také v Instagram stories @relaxdrinkczsk.

Soutěžící berou na vědomí, že uvedení emailové adresy v rámci veřejných komentářů v případě, že jejich komentář bude vylosován, je nezbytným předpokladem pro zachování nároku na výhru.

Zasílání výher: Výhra bude výherci odeslána prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím jiného doručovatele na adresu uvedenou příslušným výhercem v odpovědi na výherní zprávu, a to nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže, tedy do 10. 3. 2021. V případě, že bude výběr výherce opakován postupem dle odst. 7.1, bude výhra odeslána do 4 týdnů po příslušném opakovaném losování.

Zpracování osobních údajů

Pořadatel bude v souvislosti s pořádáním soutěže zpracovávat osobní údaje soutěžícího zaslané pořadateli na základě vyrozumění o výhře, tedy tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefon. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováváním těchto údajů způsobem dále uvedeným. Udělení souhlasu je podmínkou účasti v soutěži.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem plnění povinností pořadatele dle pravidel soutěže, tedy za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a předání výhry, a za účelem plnění právních povinností pořadatele vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a po dobu potřebnou k plnění povinností pořadatele a naplnění účelu soutěže.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím osobám v rámci plnění povinností stanovených pořadateli právními předpisy a v rámci plnění smluvních povinností pořadatele (banky, odborní poradci a další osoby, jejichž prostřednictvím pořadatel plní své povinnosti).

Soutěžící má za podmínek stanovených právními předpisy v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dále uvedená práva:

Právo na přístup: právo získat od pořadatele informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tak činí, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním

Právo na opravu: právo, aby pořadatel bez zbytečného odkladu na žádost soutěžícího opravil nepřesné osobní údaje, které se daného soutěžícího týkají. Neúplné osobní údaje má soutěžící právo kdykoli doplnit nebo opravit.

Právo na výmaz: právo, aby pořadatel na žádost soutěžícího jeho osobní údaje vymazal, a to za předpokladu, že je naplněn některý z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) soutěžící odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; (c) soutěžící vznese námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz níže); (d) osobní údaje pořadatel zpracoval protiprávně; (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Právo požadovat výmaz však soutěžící nemá, pokud je zpracování nezbytné: (a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (b) pro splnění právní povinnosti pořadatele; (c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování; (e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování: právo, aby pořadatel omezil zpracování osobních údajů soutěžícího v případě, že (a) soutěžící popírá přesnost osobních údajů – zpracování pořadatel omezí na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů; (b) zpracování je protiprávní a místo výmazu soutěžící žádá o omezení použití osobních údajů; (c) pořadatel již nepotřebuje osobní údaje soutěžícího, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) soutěžící vznesl námitku proti zpracování – zpracování pořadatel omezí, dokud nebude ověřeno, zda jeho oprávněné důvody převažují oprávněnými důvody soutěžícího.

Právo na přenositelnost: Ve vztahu k osobním údajům, které pořadatel bude zpracovávat automatizovaně, může soutěžící požadovat jejich poskytnutí v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je pořadatel s jiným správcem předali mezi sebou.

Právo odvolat souhlas: Ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování soutěžící poskytl pořadateli souhlas, má soutěžící právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící odvolat emailem zaslaným pořadateli na adresu Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141 či dopisem zaslaným na adresu pořadatele

Právo vznést námitku: Proti zpracování osobních údajů může soutěžící vznést námitku. Pořadatel nebude dále osobní údaje soutěžícího zpracovávat, pokud neprokáže závažné a oprávněné důvody (a) pro zpracování, které budou převažovat nad právy a zájmy soutěžícího nebo (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost: V případě, že bude soutěžící jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena s platformou YouTube. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli výše zmíněné platformě.

Nepřevzaté výhry propadají zadavateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či ztrátu výhry během přepravy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost vady výher. Podmínky záruky a odpovědnosti za vady zboží či služeb se řídí podmínkami jejich dodavatelů, které pořadatel výhercům na výzvu sdělí a kteří rovněž vyřizují případné reklamace.

Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za technické závady a závady v přenosu dat v průběhu registrace, odesílání soutěžních vstupů či kdykoliv jindy v průběhu soutěže. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení zprávy (e-mailu nebo poštovní zásilky), kterým bude zasílána informace o výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, skladbu výher, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Oprávnění pořadatele dle předchozí věty se týká především případů, kdy by jemu či zadavateli působilo pokračování soutěže nepřiměřené obtíže, z důvodu zásahu vyšší moci, technických problémů a organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit řádný průběh soutěže.

Rozhodným právem je právo České republiky. Pro řešení sporů jsou v rozsahu umožněném právními předpisy příslušné soudy České republiky.

V Praze dne 5. února 2021